Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2020

Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2020 Perlu di ketahui bahwa istilah PAT ( Penilaian Akhir tahun) adalah istilah lama sebelum istilah UAS ( Ujian Akhir Semester ) yang mana maksud dan tujuannya sama yaitu; untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai kompetensi dan nilai kreteria ketuntasan minimal ( KKM ) dan salah satu ujian kenaikan kelas SD.

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD

Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2020

Dengan memberikan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD, maka setiap guru harus segera melakukan program remedial ( sejenis Evaluasi ), Sehingga siswa tersebut segera mencapai nilai sesuai KKM K13 SD yang telah di tentukan. 

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD ini terdiri dari piilihan ganda dan essay yang dapat memudahan siswa dalam menjawab dengan tanda silang. Penilaian adalah bagian dari yang paling penting dalam proses hasil belajar dari sistem di sekolah. Penilaian merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi secara berkelanjutan dan merata tentang proses dan cara hasil belajar mengajar yang sudah dilaksanakan. Penilaian melalui Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD ini juga dapat menjadi umpan balik terhadap proses belajar mengajar bagi guru untuk memperbaiki metode maupun karakter belajar anak.

Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD bentuk pilihan ganda


I. Cakra (X) dina salah sahiji aksara a, b atawa c dihareupeun jawaban anu pangmerenahnaBaca wacana dihandap

            Padamelan
Ramana Teti teh guru.
Padamelanana ngajar murid.
Tiap dinten ngajar basa Sunda.
Angkat ka sakola enjing keneh.
Mulihna siang.
            Ibuna Teti oge guru
            Padamelanana ngajar murid
            Janten guru padamelan mulya
            Angkat ka sakola siang
            Mulihna sonten
Ramana Tami patani
Damelna di sawah
Angkat damelna enjing-enjing
Mulihna bedug lohor
            Ibuna Tami damelna di bumi
            Damelna ngarawat rupi-rupi kembang
            Kembangna aya krisan, aya angkrek
            Estu matak lucu katingalna
            Kembangna seueur nu milari ti mamana

1.    Padamelan ramana Teti, nyaeta….
a.       ngajar murid                
b.      ngajar mahasiswa
c.       ngajaga kamanan lingkungan
2.    Ramana Teti teh….
a.       Pulisi     b. Dosen          c. guru
3.    Ibuna Teti teh….
a.       Guru                 b. Pulisi           c. dokter
4.    Padamelan ibuna Teti ngajar….
a.       murid                b. Pulisi           c. mahasiswa
5.    Ramana Tami damel di….
a.       Sakola               b. sawah          c. kantor pos
6.    Ramana Tami teh….
a.       pulisi                 b. patani          c. guru
7.    Ibuna Tami damel di….
a.       sakola               b. rumah sakit  c. bumi
8.    Padamelan ibuna Tami ngarawat….
a.       ingon-ingon      b. rupi-rupi kembang
c. orok
9.    Ramana Teti angka ka sakola…..
a.       enjing-enjing   b. tengah dinten  c. pasosonten
10.    Ramana Teti mulihna…..
a.       Wengi      b. siang       c. sonten
11.    Ibuna Teti damelna di…..
a.       rumah sakit     b. sakola          c.bumi
12.    Kembang anu dirawat ku ibuna Tami, nyaeta…
a.       eros     b. malati       c. krisan jeung angkrek
13.    Kembang anu dirawat ku ibuna Tami katingalna…….
a.       matak lucu      b. kareueut
c. geuneuk
14.    Jalmi nu padamelanana tatanen disebatna....
a.       pulisi               b. patani          c. pamayang
15.    Jalmi nu padamelanana ngala lauk di laut disebatna…..
a.       pulisi               b.patani           c. pamayang


Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD bentuk Essay

II. Eusian titik-titik dihandap ku jawaban anu merenah
 1. Jalma nu pakasabanana dagang disebutna ………
 2. Tukang moro make bedil disebutna ………
 3. Tukang ngala lauk di laut disebutna ………
 4. Jalma nu tugasna ngajaga kaamanan nagara tina serangan musuh nyaeta ………
 5. Pulisi lalu lintas tugasna ngajaga katartiban di ………

III. Jawab pananya pananya di handap
 1. Naon ari dokter teh ?
 2. Naon ari padamelan guru ?
 3. Naon disebutna jalma nu gawena kana tatanen ?
 4. Salin ku aksara citak
Bu Rina teh bidan
 1. Salin ku aksara serat
Pa Aldi mah padagang

Demikianlah Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2020 yang semoga dapat membantu kelancaran bapak ibu guru dalam melaksanakan Ujian akhir semester ( UAS ) dan selamat menjalankan tugas dan semoga semuanya naik kelas serta berjalan lancar.

  0 Response to "Contoh Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi 2020"

  Post a Comment

  Silahkan Berkomentar Sesuai Isi Artikel...!!

  Iklan Atas Artikel

  Iklan Tengah Artikel 1

  Iklan Tengah Artikel 2

  Iklan Bawah Artikel